Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

Vi är långsiktiga i vår fastighetsförvaltning och detta är endast möjligt genom att agera och arbeta hållbart. Detta gäller såväl inom den dagliga förvaltningen som vid renoveringar och projektutveckling. Vi ser till helheten och delar upp vårt hållbarhetsarbete inom tydliga kategorier.

Fastighetsförvaltning

I förvaltningen är det viktigt med hallbarhetstänk inom energianvändning, biologisk mångfald, transporter, avfallshantering och driftsoptimering. Svanen Fastigheter har som målsättning att erbjuda trygga, trivsamma och hållbara boendemiljöer. Detta genom bland annat digitala system som förenklar digital hyresgästkontakt, mäter energiåtgång samt optimerar driften. Detta sammantaget bidrar till lägre klimatavtryck och mer effektiv fastighetsförvaltning.

Fastighetsutveckling

Oavsett om det gäller fastighetsutveckling i form av renovering och utveckling av befintligt bestånd eller nyproduktion av nya bostäder är det av yttersta vikt att säkerställa att arbetet genomförs kvalitativt, fackmannamässigt och med miljövänliga samt hållfasta materialval. I dagens slit-och-släng-samhälle vill Svanen Fastigheter bidra med kvalitativt utbud som står sig över tid.

Ansvarsfulla relationer

När det gäller Svanen Fastigheters intressenter är det viktigt att agera långsiktigt och värna om gemensam samsyn. Långsiktiga relationer med hyresgäster, kommuner, leverantörer och finansiärer är nyckeln till framgångsrikt fastighetsföretagande. Svanen Fastigheter värnar om att agera etiskt och professionellt mot sina intressenter och är ständigt lyhörd för eventuella kritik eller överträdelse.